Allmänna villkor

§ 1 Allmänt

Dessa villkor reglerar leverans och användning av de tjänster som Simply Brf AB med organisationsnummer 559234-2892 tillhandahåller Kunden. Beroende på beställning kan tjänsten inkludera webbhotell, domän, e-post, hemsida, extratjänster eller annan tjänst som Simply Brf AB erbjuder.

 

 

§ 2 Tjänsten

2.1 Beställd tjänsten anges separat på orderbekräftelse/faktura.

2.2 Innehållet i Tjänsten är enligt beskrivning på www.simplybrf.se, om inte annat meddelats skriftligen.

2.3 Simply Brf AB tillhandahåller fri support för Tjänsten under abonnemangsperioden via antingen telefon eller e-post samt information på anvisad webbplats. Behandlingstiden kan påverkas då vi i vissa fall är beroende av tredje part och kan komma att hänvisas till tredje parts kanaler. Med support avses att Simply Brf AB erbjuder instruktioner för hur Kund kan använda Tjänsten och ändra dess innehåll.

Domännamn registreras i Kundens namn och innehas av Kunden. Kunden står som administrativ och faktureringskontakt för domännamn om kund inte önskar annat.

2.5 Tjänsten kan endast beställas av behörig firmatecknare eller privatperson över 18 år.

Ändring av Tjänstens ursprungliga funktionalitet erbjuds i den mån det är möjligt utifrån Kunds önskemål. Sådan beställning debiteras per timme enligt överenskommelse.

2.7 Simply Brf AB förbehåller sig rätten att ändra omfattningen och innehållet i Tjänsten, eller att upphöra med hela eller del av Tjänsten om det är påkallat av tekniska skäl, affärsmässiga skäl eller på grund av lag eller annan myndighetsbestämmelse.

 

 

§ 3 Avtalstid

3.1 Tillsvidare utan bidningstid.

3.2 Avtalet upphör genom skriftlig uppsägning eller genom att betalning för kommande period uteblir. En uppsägning kan göras via e-post eller brev. Vid uppsägning ska person- eller organisationsnummer uppges samt vara underskriven av behörig firmatecknare eller ombud med fullmakt.

 

 

§ 4 Garanti

4.1 På tjänsten Simply Brf AB Web lämnas 1 års Nöjdhetsgaranti. Om Kund ej är nöjd med Tjänst återbetalas samtliga inbetalda månadsavgifter samt installationsavgift.

 

 

§ 5 Avgifter

5.1 Avgifter utgår enligt offert eller prislista på www.simplybrf.se vid nytecknade av abonnemang, om inte annat avtalats. Alla avgifter är i svenska kronor och exklusive lagstadgad mervärdesskatt (moms).

5.2 Avgifter för Tjänsten debiteras i form av förskottsbetalning mot faktura. Betalning ska ske senast 30 dagar efter fakturadatum, dock innan Tjänsten löper ut. Kunden ansvarar för att korrekt OCR-nummer anges vid betalning så att betalning kan registreras korrekt.

5.3 Avgiftsändring kan endast träda i kraft i samband med ny förnyelse av abonnemang. Avgiftshöjning förutsätter för sin giltighet att Simply Brf AB skickat skriftligt meddelande till Kunden minst 30 dagar i förväg, via e-post eller brev eller genom information på Simply Brf ABs hemsidor. Avgiftssänkning behöver inte meddelas i förväg.

5.4 Avtalade priser är fasta i 12 månader från avtalsstart. Därefter äger Simply BRF AB rätt till en årlig prisjustering om högst 1,5%.

5.5 Vid uppsägning återbetalas inbetalda och outnyttjade avgifter på Kunds begäran.

5.6 För pappersfaktura tillkommer en faktureringsavgift på 50 kr samt vid all extra fakturering utöver årliga abonnemangsavgiften.

5.7 På begäran kan Simply Brf hantera betalning av domän åt kund mot en årlig administrativ avgift på 50 kr per domän.

 

§ 6 Betalningsvillkor

6.1 Betalningsvillkor för faktura är 30 dagar netto. Vid försenad betalning kan en påminnelseavgift samt en dröjsmålsränta på 8,5 % per påbörjad månad tas ut på det förfallna beloppet.

6.2 Abonnemang av tjänst faktureras normalt 12 månader i förskott om ej annat avtalats. Simply Brf AB ansvarar inte för att Tjänsten förnyas om Kunden inte har betalt fakturan innan förfallodatum på förnyelsefakturan eller om full betalning inte erlagts. Kund ansvara alltid för förnyelse av Tjänst genom att säkerhetställa att betalning av faktura sker inom förfallodatum och med korrekt OCR-nummer samt att Simply Brf AB är mottagare.

6.3 Kunden ska snarast meddela Simply Brf AB om faktura anses felaktig. Har Kunden i tid invänt mot fakturan och anfört en saklig grund mot debiteringen, ska Simply Brf AB bevilja anstånd med betalningen av det tvistiga beloppet. Beviljas anstånd utgår dröjsmålsränta på den del av det tvistiga beloppet som Kunden är skyldig att betala.

 

 

§ 7 Simply Brf ABs ansvar

7.1 Simply Brf AB ansvarar för att inte ändra eller lägga till information i Tjänsten, om inte Kunden beställt eller godkänt det.

7.2 Simply Brf AB och/eller anlitad underleverantör har rätt att vidta åtgärder som påverkar tillgängligheten i Tjänsten om det är påkallat av tekniska, underhålls-, drifts- eller säkerhetsmässiga skäl, eller på grund av lag, myndighetsbeslut eller beslut fattade av behörig registreringsenhet för relevanta toppdomännamn eller av sådan registreringsenhet utsedd behörig organisation. Ersättning för otillgänglighet under underhåll utbetalas inte.

7.3 Simply Brf AB åtar sig att återställa tjänsten kostnadsfritt för tekniska fel som ej är orsakade av Kund. Återställning sker från senast gjorda backup, i den mån backup går att använda. Vid återställning garanteras att Tjänsten åtminstone återställs såsom den levererades ursprungligen vid nybeställning.

7.4 Om Kunden till följd av fel som har orsakats av Simply Brf AB inte har kunnat använda Tjänsten har Kunden rätt till nedsättning av den gällande avgiften som svarar mot felets omfattning. Sådan nedsättning ska ske med hänsyn till den tid under vilket felet förelegat i förhållande till den gällande avgiften för Tjänsten. Krav på nedsättning ska framföras skriftligen senast 30 dagar efter det att felet har avhjälpts.

7.5 Simply Brf AB ansvarar ej för olägenhet, skada eller förlust som beror på omständigheter utanför vår kontroll. Det gäller händelser som omfattas av force majeure, men också dataintrång och liknande händelser som inträffar trots att normala drift- och skyddsåtgärder är i bruk. Eventuellt skadestånd omfattar ej indirekta skador eller ekonomisk förlust i Kundens verksamhet.

 

 

§8 Kundens ansvar

8.1 Kunden ska se till att Simply Brf AB alltid har fullständiga kontakt- och adressuppgifter till Kunden. Eventuella ändringar ansvara Kunden för att meddela Simply Brf AB via e-post eller brev.

8.2 Kunden ansvarar för all publicerad information i Tjänsten och  att uppdatera den. Kunden har det publicistiska ansvaret för att texter är korrekta och följer rådande lagstiftning samt Kundens interna policys/regler.

8.3 Kunden är fri att ändra i texter tillhandahållna av Simply Brf AB. Texter tillhandahållna av Simply Brf AB får användas fritt av kunden under och efter abonnemangstiden, förutsatt att kunden inte överlåter, tar betalt för att tillhandahålla eller säljer vidare texter till tredje part.

8.4 Kund äger och ansvarar för all data som kunden har publicerad i tjänsten samt ändrar eller raderar.

8.5 Kund ansvarar för ändringar som denne gjort på hemsida och eventuella dataförluster orsakade av kund. Simply Brf AB har backuper och återställer kostnadsfritt från backup i den mån det är möjligt vid fel. Om Kund orsakat fel som kräver återställning från backup så debiteras Kund för återställningen enligt gällande prislista.

8.6 Kund ansvarar för att lagra inloggningsuppgifter till Tjänsten så att obehöriga ej kan använda dem.

8.7 Kunden förbinder sig att inte nyttja resurser eller söka obehörig åtkomst till Simply Brf ABs eller anlitad underleverantörs system, vilka inte är avsedda för Kunden, att inte heller på annat sätt agera i strid mot gällande lagstiftning vid sin användning och/eller registrering av Tjänsten samt att inte sprida datavirus eller någon annan form av skadlig kod.

 

 

§ 9 Överlåtelse av Tjänsten 

9.1 Simply Brf AB får överlåta Tjänsten till annat företag som skäligen kan förväntas iaktta de rättigheter och skyldigheter Simply Brf AB har gentemot Kunden.

 

 

§ 10 Övrigt

10.1 Simply Brf AB har rätt att vidta ändringar av dessa allmänna villkor med ikraftträdande 30 dagar efter att de nya allmänna villkoren har offentliggjorts och meddelats Kunden.

10.2 Simply Brf AB har rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan om Kund genom Tjänsten sprider olaglig information eller orsakar driftstörningar som drabbar Simply Brf AB, underleverantör eller andra parter.

10.3 Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av Avtalet ska avgöras av svensk domstol enligt svensk rätt.


Villkoren gäller från och med 2021-11–30 och tills vidare.

 

Villkoren som PDF-dokument